کنسرت

شنبه هفتم نوامبر

ساعت ۲۰

ورود رایگان با رزرو بلیط
: https://www.banlieuesbleues.org/dynamo/

لا دینامو دو بانلیو بلوز

دیان لا فرز

Diana La Fraise

© Christophe Maout

باصدایی تعلیم داده شده در مکتب موسیقی کلیسا (گاسپل)، دیان لافرز اصول رومبای کنگو را مظهر الهام برای خلق فطعات موسیقی خود قرار می دهد. در این قطعات وی از وضعیت ناخوشایند کنونی در کنگو و آفریقا واز ستم و بیداد علیه زنان می خواند.