گرافیتی

از ۱۲ دسامبر

از سه شنبه تا شنبه از ساعت چهارده الی هجده، پنجشنبه ها از ساعت چهارده الی نوزده

دیوار پاویون کاره دو بودوان

نه فقط چشم ها

احلام جبران

احلام در پی برقرای ارتباطی بین گذشته و حال است، ارتباط میان پوشش اجباری برای زنان سرزمین اش که می بایست چهره خود را بپوشانند ووضعیت کنونی که توصیه پزشکی استفاده از ماسک برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا را ایجاب می کند. او در این اثراهمیت بارز نقش چشم ها در برقراری ارتباط با دیگران را به تصویر می کشد. 

Biographies