کنسرت

شنبه هفتم نوامبر

ساعت ۲۰

ورود رایگان با رزرو بلیط
: https://www.banlieuesbleues.org/dynamo/

لا دینامو دو بانلیو بلوز

ژولز ژولو

Jules Julo

© Christophe Maout

میان موسیقی افرو و فولک، ژولز نگاهی دوباره می اندازد به آواهای زادگاهش آفریقا.پس از دور بودن از صحنه موسیقی به علت قرنطینه، او با نوازندگانش به روی صحنه می آید تا برایمان از عشق، خانواده و آفریقایی متحد و در صلح بخواند.