sam. 31 octobre

رقص

جمعه ۳۰ اکتبر

ساعت هشت و نیم

duration: مدت سی دقیقیه

Palais de la Porte Dorée — Auditorium Philippe Dewitte

بخشی از وجود من…بخشی از وجود تو

کلو نیتومبی

© Paul Gaiffe

پیش از گریختن از زادگاهش اوکراین، به سخره گرفته شدن، تحقیر شدن و حتی تهدید به مرگ شدن، تجربه روزمره کلو (که در خانواده ای اهل کنگو زاده شده) بود. در جواب این خشونت، کلو شروع به رقصیدن کرد، با همان بدنی که مورد بدرفتاری آن هایی بود که برای آزار و تمسخر، وی را « میمون مسخره سیاه » خطاب می کردند.