اجرای موسیقایی

جمعه ۳۰ اکتبر

ساعت ۱۸

duration: مدت ۵۰ دقیقه

پاله دولا پورت دوره-موزه ملی تاریخ مهاجرت
سالن ماری کوری

افرانشی

© Juvenal Balestrini

پنج بانوی هنرمند، چهار خواننده و یک نوازنده روایت خود را مبنی بر متن و آواز روایت می کنند. ابتدا تک تک و سپس با هم خوانی تجربه خود را از تبعید و جستجوی آزادی بیان می کنند. اویغور، ایرانی، صحراوی، اهل کنگو و ونزولا، این زنان با ترک وطن پیکاری دو چندان دشوار را پیشه کرده اند: ستیز برای آزادی ملت شان و همچنین برای آزادی زنان. اکنون به دور از ممنوعیت ها آواز رهایشان را سر می دهند.