ویدیو

....

....

....

قرنطینه در خانه

اروبا دیب

در طی اولین دوره قرنطینه، اروبا برآن شد تا فرصت در کنار خانواده بودن را غنیمت شمارد. او زندگی روزمره خود را در دفترچه ای با کلاژ و نقاشی به تصویرکشید. این تجربه یادآور زمانی است که پس از گریز از جنگ سوریه در خانه ای کوچک در لبنان ساکن بود و مکان کافی برای مجسمه سازی نداشت، بدین ترتیب شروع به خلق آثار کلاژ با استفاده از تصاویر بریده شده از مجلات نمود. افراد بسیاری در پی این جنگ، دار و ندار و نزدیکانشان را از دست دادند. اروبا،  خانواده، هنر و روش جدید بیان هنری و امید رسیدن روزهایی بهتررا دست آویز ی برای ادامه زندگی دید.

کاری از اروبا دیب
*عضو کارگاه هنرمندان در تبعید

Biographies