ویدیو

....

....

....

قرنطینه در خانه

اروبا دیب

© Oroubah Dieb
در طی اولین دوره قرنطینه، اروبا برآن شد تا فرصت در کنار خانواده بودن را غنیمت شمارد. او زندگی روزمره خود را در دفترچه ای با کلاژ و نقاشی به تصویرکشید. این تجربه یادآور زمانی است که پس از گریز از جنگ سوریه در خانه ای کوچک در لبنان ساکن بود و مکان کافی برای مجسمه سازی نداشت، بدین ترتیب شروع به خلق آثار کلاژ با استفاده از تصاویر بریده شده از مجلات نمود. افراد بسیاری در پی این جنگ، دار و ندار و نزدیکانشان را از دست دادند. اروبا،  خانواده، هنر و روش جدید بیان هنری و امید رسیدن روزهایی بهتررا دست آویز ی برای ادامه زندگی دید.

کاری از اروبا دیب
*عضو کارگاه هنرمندان در تبعید

Biographies