mer. 4 novembre

طراحی

ششم نوامبر الی نوزدهم دسامبر

از سه شنبه تا شنبه از ساعت چهارده الی هجده، پنجشنبه ها از ساعت چهارده الی نوزده

پاویون کاره بودوان

اجازه نامه خروج از منزل

رضوان زاهدی

رضوان زاهدی از آغاز تا پایان قرنطینه در فرانسه،  ازاجازه نامه های خروج از منزل به عنوان دفتر طراحی استفاده کرد. در نتیجه در پایان قرنطینه دفترچه خاطراتی ۶۲ صفحه ای خلق کرده بود که بازتابی بود از تفکراتش حول بیماری همه گیر و انشعابات سیاسی این بیماری  وضعیتی که یادآور آغاز حضورش در پاریس و سردرگمی ناشی از ناتوانی در برقرای ارتباط با دیگران است.

Biographies

lun. 9 novembre

چیدمان هنری

ششم نوامبر الی نوزدهم دسامبر

از سه شنبه تا شنبه از ساعت چهارده الی هجده، پنجشنبه ها از ساعت چهارده الی نوزده

پاویون کاره بودوان

دوچرخه

دعا قشطه

دعا قشطه اهل نوار غزه در فلسطین است، جایی که برای زنان به خصوص در امر پوشش قوانین عرفی محکمی وضع شده است. دعا با الهام گرفتن از نقاشیهای تودور ژریکو که نشانگر صحنه های جنگ با تصویر سوارکارانی قدرتمند است، رویای آزادی اش را در سر می پروراند. او با به تصویر کشیدن چهره خویش همچون شوالیه ای سوار بر دوچرخه اش (زنان در غزه اجازه دوچرخه سواری ندارند.) به جنگ تفکرات سنتی جامعه اش می رود. او در پاریس برای اولین با یک دوچرخه برای خود خرید، که در تمام مدت قرنطینه مجبور شد آنرا زنجیر کرده و در گوشهی نگاه دارد.

Biographies