طراحی

ششم نوامبر الی نوزدهم دسامبر

از سه شنبه تا شنبه از ساعت چهارده الی هجده، پنجشنبه ها از ساعت چهارده الی نوزده

پاویون کاره بودوان

اجازه نامه خروج از منزل

رضوان زاهدی

رضوان زاهدی از آغاز تا پایان قرنطینه در فرانسه،  ازاجازه نامه های خروج از منزل به عنوان دفتر طراحی استفاده کرد. در نتیجه در پایان قرنطینه دفترچه خاطراتی ۶۲ صفحه ای خلق کرده بود که بازتابی بود از تفکراتش حول بیماری همه گیر و انشعابات سیاسی این بیماری  وضعیتی که یادآور آغاز حضورش در پاریس و سردرگمی ناشی از ناتوانی در برقرای ارتباط با دیگران است.

Biographies