چیدمان هنری

...

...

...

خاکستر

آلا سندیان

 هنرمند  آلا سندیان، به پرسشگری حول مفهوم “هوم سویت هوم” آنچه در زبان انگلیسی به معنای خانه دلپذیر است می پردازد و این مفهوم را در ارتباط با زندگی زنان در خانه خود به چالش می کشد. زنانی که درخانه خود احساس امنیت می کنند، جایی که هر آنچه برای زندگی راحت لازم است مهیاست، اما خشونت خانگی زندگی آنان را تهدید می کند. در این اثر، تخت خواب که مکانی امن به نظر می رسد، به عنوان صحنه جرم به نمایش در آمده است، همچون هیمه ای که توهمات را به آتش می کشد.

کاری از آلا سندیان
*عضو کارگاه هنرمندان در تبعید

Biographies