تئاتر

یکشنبه اول نوامبر

ساعت ۱۷

duration: ۵۵ دقیقه

ورود رایگان با رزرو بلیط
 :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-je-passe-4-122260900645?aff=SiteWeb

یکشنبه اول نوامبر

ساعت ۱۷

ورود رایگان با رزرو بلیط
 :
https://www.villa-arson.org

Théâtre national de Nice

میگذرم

ژودیت دوپول

© Anne Volery

برای گریز از جنگ، ستیز قومی، سرکوب سیاسی، تبعیض جنسیتی و تفکیک نژادی از سویی به سوی دیگر سفر کردند. با یک ویزا به فرانسه رسیدند، برخی از راه زمینی برخی با گذر از مدیترانه و برخی دیگر به اجبار در فرانسه ساکن شدند. هفت هنرمند روایت خود را از تبعید در مقابل دوربین بیان می کنند. این روایت  توسط بازیگران، همزمان با نمایش فیلم ترجمه می شود. پس از می گذرم یک و دو و سه، بخش چهارم اکنون داستان ۷ هنرمند دیگر کارگاه هنرمندان در تبعید را برای ۷ گروه از مخاطبین به نمایش می گذارد.