نقاشی

ششم نوامبر الی نوزدهم دسامبر

از سه شنبه تا شنبه از ساعت چهارده الی هجده، پنجشنبه ها از ساعت چهارده الی نوزده

پاویون کاره بودوان

واقعیت بصری

می موراد

می موراد شیفته ارتباط میان واقعیت و واقعیت مجازی است، امری که در دوران قرنطینه فاصله گرفتن از آن بسیار دشوار بود. او خود را در فضای صفحه نمایش رایانه تصویر می کند. جایی که گشایش پنجره ها به منظور دسترسی به فضاهای دیگر، پیام های غیر شخصی به صورت اوتوماتیک تولید می کنند. می این پیام های خودکار را با استعاراتی با معانی عمیق تر جایگزین می کند. این مجموعه کارهای او همچنین بازتابی بر پروژه دیگری است به نام دیجیتال رزیدنسی که با همکاری هنرمند اسکاتلندی ریچل اشتن به انجام رسانده است.

Biographies